I. Postanowienia Ogólne

1. Polityka prywatności PREMIER FLEET Sp. z o.o. to zbiór informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych i innych informacji dotyczących użytkowników strony internetowej www.premierfleet.pl.
2. Polityka prywatności zawiera informacje o przetwarzaniu danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem strony internetowej www.premierfleet.pl oraz stosowania plików cookies.
3. Strona internetowa www.premierfleet.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji czy danych osobowych, za wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
4. PREMIER FLEET Sp. z o.o. celem ochrony prywatności użytkowników strony i informacji przekazanych przez odwiedzających działa z należytą starannością, stosując odpowiednie środki techniczne i organizacyjne. Zabezpiecza wszelkie informacje oraz dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem, zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją jak również przed przetwarzaniem z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
5. PREMIER FLEET nie przekazuje danych osobowych poza teren Unii Europejskiej.
6. Akt prawny przywołany w treści polityki - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L2016 Nr 119, s1) (dalej jako „RODO”).

II. Administrator Danych

Administratorem danych osobowych jest PREMIER FLEET Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie (30-222), przy ul. Morelowa 1F/4 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Kraków – Krowodrza w Krakowie Wydział V Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000873302 posiadająca numer REGON 387683246 oraz NIP 6772459121, kapitał zakładowy 5 000 PL

Z Administratorem danych można się skontaktować:

  1. pod adresem korespondencyjnym: ul. Morelowa 1F/4, 30-222 Kraków
  2. pod adresem poczty elektronicznej: [email protected]
  3. za pośrednictwem telefonu pod nr: 660 079 592

III. Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przekazane przez użytkowników strony PREMIER FLEET Sp. z o.o. przetwarzane są celem:

1. przed zawarciem umowy

2. po zawarciu umowy

3. po zakończeniu lub wygaśnięciu umowy

IV. Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane są:

1. przez czas niezbędny do załatwienia sprawy (wniosku, żądania), a po jej załatwieniu w celach archiwizacyjnych w razie konieczności obrony przed ewentualnymi roszczeniami wobec PREMIER FLEET Sp. z o.o. tak długo jak jest to uzasadnione interesem PREMIER FLEET Sp. z o.o. w następujących celach:

2. przez okres trwania umowy, a po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu, przez okres przedawnienia wszelkich roszczeń, o których mowa w kodeksie cywilny w następujących celach:

3. do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą w następujących celach:

4. przez czas niezbędny do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych interesów PREMIER FLEET Sp. z o.o. w celach:

5. przez okres przedawnienia wszelkich roszczeń, o których mowa w kodeksie cywilny w celu dochodzenia roszczeń przez administratora lub obrony przed roszczeniami;

V. Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do podjęcia przez PREMIER FLEET Sp. z o.o. określonych czynności np. brak podania danych osobowych uniemożliwia ocenę zdolności do spłaty zobowiązań, a tym samym uniemożliwia zawarcie umowy czy podjęcia innych działań w związku z Państwa żądaniem.

VI. Prawa osób, których dane osobowe dotyczą

Przysługują Państwu następujące uprawnienia:

Celem skorzystania z przysługujących uprawnień należy skontaktować się z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chcą Państwo skorzystać.

VII. Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe są ujawniane wyłącznie podmiotom przetwarzającym dane na rzecz administratora na podstawie pisemnej umowy powierzenie przetwarzania danych osobowych świadczącymi usługi obsługi strony internetowej, obsługi IT marketingu i PR.

VIII. Źródło pozyskania danych osobowych

Dane osobowe. przy wykorzystaniu strony internetowej www.premierfleet.pl pozyskiwane są wyłącznie od osób, których dane te dotyczą.

IX. Pliki cookies, a strona www.premierfleet.pl

1. Strona www.vehis.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe przechowywane w urządzeniach końcowych (np. komputer, telefon, tablet). Pliki te są przesyłane przez stronę bezpośrednio do urządzenia końcowego za pośrednictwem, którego przeglądana jest strona.

2. PREMIER FLEET Sp. z o.o. wykorzystuje pliki cookies w celu:

3. PREMIER FLEET Sp. z o.o. stosuje dwa rodzaje plików cookies:

4. Przy wykorzystaniu plików cookies PREMIER FLEET Sp. z o.o. zbiera wyłącznie anonimowe dane statystyczne nie pozwalające na identyfikację osoby, korzystającej ze strony www.vehis.pl

5. Osoba korzystająca ze strony www.vehis.pl może samodzielnie określać warunki przechowywania i dostępu przez pliki cookies do wykorzystywanego urządzenia końcowego. W tym celu konieczna jest odpowiednia konfiguracja przeglądarki internetowej. Użytkownik w ten sposób może całkowicie zablokować obsługę plików cookies bądź pozyskiwać informację o ich każdorazowym wprowadzeniu do urządzenia końcowego.

6. Brak możliwości zapisywania/odczytywania plików cookies przez stronę www.vehis.pl może uniemożliwić pełne i poprawne z niej korzystanie.

7. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies z urządzenia końcowego wykorzystując dostępne funkcje w przeglądarce internetowej, której używa.